Подробнее на сайте: http://leadnews.ruhttp://repair-dwelling.ruhttp://grand-finance.ruhttp://dohodok.ruhttp://joomspider.com http://buy-immobility.ru http://kupil-jilie.ruGo to top of pagehttp://tryjoomla.nethttp://my-immobility.ru http://health-treatment.ruhttp://maintain-health.ruhttp://java-code.ruhttp://choose-house.ru http://body-treatment.ruhttp://my-houseroom.ru

Adatkezelési Tájékoztató

Avenida Travel

Az Adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő által végzett valamennyi adatkezelés kapcsán nyújt tájékoztatást. Az Adatkezelő által közzétett, egyes speciális adatkezeléseket szabályozó tájékoztatók és szabályzatok az adott adatkezelés vonatkozásában elsőbbséget élveznek a jelen

Adatkezelő neve:
Avenida Travel Kereskedelmi, Szolgáltató És Idegenforgalmi Kft.
székhely: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 23. 3. em. 13.
postacím: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 23. 3. em. 13.
e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Adatkezelő képviselje: Deli Ágota Emília

Érintett: az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő, illetve bármely olyan természetes személy, akinek személyes adatait Adatkezelő kezeli.

Az adatkezelés az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (továbbiakban: Rendelet) hatálya alá tartozik.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató egyoldalú módosítására. A módosítás Adatkezelő http://www.avenidatravel.hu/ weboldalán (továbbiakban: Weboldal), illetve Adatkezelő üzlethelyiségében történő közzététellel válik hatályossá.

Érintett milyen adatait kezeli Adatkezelő?

Adatkezelő az Érintett alábbi adatait kezeli:

a) Az Érintett által megadott adatok:

- Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím (kötelező megadni hírlevél feliratkozás esetén)
- A Weboldalon történő kapcsolatfelvétel esetén Érintett köteles megadni nevét, e-mail címét valamint az üzenet tárgyát. Az Érintettnek lehetősége van a Weboldalon a „Üzenet” címszó alatt elektronikus formában szöveges üzenetet küldeni Adatkezelő részére. Ebben Érintett önként megadhat bármely személyes adatot. Ezen adatok megadására Adatkezelő nem kötelezi Érintettet (opcionálisan megadható adatok)
- Érintettnek lehetősége van megadni Adatkezelő „Avenida Travel Utazási Iroda” Facebook oldalán bármely személyes adatot. Adatkezelő nem kötelezi Érintetett a Facebook oldalon személyes adatok megadására.
- Érintett az Adatkezelő részére az utazási szerződés megkötéséhez köteles megadni továbbá az alábbi adatait: név, lakcím, anyja neve, születési hely és idő, e-mail cím telefonszám.
- Érintett az Adatkezelő által nyújtott egyes szolgáltatások (pl. repülőjegyvásárlás Érintett részére Adatkezelő által) igénybevételéhez köteles megadna személyi azonosító igazolványának vagy útlevelének számát, illetve az azokon szereplő egyes adatokat. Érintett nem köteles Adatkezelő részére megküldeni az említett iratok másolatát, erre kizárólag önkéntes alapon kerülhet sor.

b) Automatikusan gyűjtött adatok

- Érintett bejelentkező számítógépének, illetve mobileszközének azon adatai, melyek a Weboldal használata során generálódnak és melyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, így különösen az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a Weboldal az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Adatkezelő fér hozzá.

Mi az adatkezelés célja?

Adatkezelő Érintett adatait az alábbi célok érdekében kezeli:

a) Weboldalon szolgáltatásai igénybe vételének biztosítása Érintett részére;
b) Érintett azonosítása;
c) Érintett és Adatkezelő közötti kommunikáció biztosítása;
d) Érintett részére rendszerüzenet eljuttatása;
e) Érintett részére szerződéskötésre irányuló ajánlat küldése
f) Adatkezelő és Érintett közötti szerződés megkötésének előkészítése
g) Adatkezelő és Érintett között létrejött szerződés teljesítése

Min alapszik az adatkezelés (az adatkezelés jogalapja)?

Az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, illetve az Adatkezelő és Érintett között megkötendő szerződés létrejöttének és teljesítésének célján alapul. Az Érintett önkéntes hozzájárulását az Adatkezelő nem kényszeríti ki, azonban felhívja Érintett figyelmét, hogy a személyes adatok meg nem adása/nem teljes körű megadása esetén a Weboldal összes szolgáltatása/a Weboldal egyes szolgáltatásai nem lesznek elérhetők Érintett részére.

Meddig tart az adatkezelés (az adatkezelés időtartama)? Milyen esetekben vonhatja vissza Érintett a hozzájárulását?

Az adatkezelés fő szabály szerint az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az Érintett és Adatkezelő között létrejött szerződés teljesítéséig tart.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Érintett bármikor jogosult visszavonni hozzájárulását. Adatkezelő tájékoztatja Érintettet, hogy az adatokat a hozzájárulás visszavonását követően is kezeli, amennyiben:
- erre jogszabályi előírás kötelezi,
- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
- adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
- az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Kezel-e Adatkezelő „különleges adatokat”?

A Weboldal használata során Érintett megadhat olyan adatokat, amelyek a Rendelet 9. cikke szerint különleges kategóriájú adatnak (a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok) minősülhetnek – beleértve azt az esetet is, amikor olyan adat megadására kerül sor, amelyből különleges adatra lehet következtetni. A különleges kategóriájú adat megadásával Érintett kifejezett hozzájárulást adja Adatkezelő részére a különleges adatok kezelésére vonatkozóan. Az ilyen jellegű személyes adat megadás opcionális, arra Adatkezelő nem kötelezi Érintettet.

Mely személyek jogosultak a személyes adatok megismerésére?

Az érintett által megadott személyes adatokat Adatkezelő vezető tisztségviselői és munkavállalói, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban adatfeldolgozóként vagy az adattovábbítás címzettjeiként megnevezett személyek vezető tisztségviselői és munkavállalói ismerhetik meg.

Mely személyek vesznek-e részt adatfeldolgozóként a személyes adatok kezelésében, milyen módon történik az adatfeldolgozás?

Adatkezelő egyben adatfeldolgozónak is minősül, azaz az adatkezeléshez kapcsolódó technikai műveleteket végez. Az adatfeldolgozásra információs rendszer útján kerül sor.
Az adatkezelés során Adatkezelő más adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi:

- The Rocket Science Group LLC (székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), a MailChimp hírlevél -küldő rendszer üzemeltetője.

- Google Ireland Limited (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, írország) – levelező rendszer

- Amadeus Magyarorszag Kft. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14, e-mail : Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

- az Amadeus foglalási rendszer üzemeltetője - VIP System On-line Utazási Irodai Rendszer - számlázó pogram

- Iter-Soft Kft. könyvelő iroda

Adatfeldolgozás körébe tartozó tevékenységet végezhetnek egyedi alapon egyéb, szállásfoglalási rendszert üzemeltető személyek is.

Történik-e adatok továbbítása Adatkezelőn kívül más személy részére?

Annak érdekében, hogy Érintett részére a Weboldal a lehető legszínvonalasabb szolgáltatásokat nyújtja, Adatkezelő rajta kívül más személyeket is igénybe vesz a Weboldal működtetéséhez. Ezen személyek részére Adatkezelő Érintett személyes adatait továbbítja.

Adattovábbítás címzettjének minősülhetnek a Adatkezelővel üzleti kapcsolatban álló biztosítók, légitársaságok, szálláshely közvetítő portálok, valamint szálláshelyszolgáltatók.

Adattovábbítás történik az International Air Transport Association (IATA) részére repülőjegy vásárlása esetén.

A fentiek szerinti adattovábbításhoz Érintett kifejezett hozzájárulását adja.

Adattovábbítás harmadik ország területére nem történik.

Melyek az adatkezelés elvei?

Adatkezelő Érintett személyes adatait az alábbi elvek figyelembe vételével kezeli:
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az Adatkezelő felelős azért, hogy az adatkezelés ezen elveknek megfelel, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Milyen intézkedéseket köteles megtenni Adatkezelő az adatok biztonsága érdekében?

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja

A fentiek keretében az alábbi intézkedéseket teszi meg:

- a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

- a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

- fizikai vagy műszaki incidens esetén biztosítja az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehessen állítani;

- az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságán ak rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

- A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy a magyar jog kötelezi őket.

Milyen esetekben és milyen tartalommal köteles az Adatkezelő tájékoztatni az adatvédelmi incidens esetén?

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell:

- az adatvédelmi incidens jellegét
- az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit,
- az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket,
- az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Ezen feltételek bármelyikének teljesülése esetén nem kötelező a tájékoztatás:

- az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat.
- az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az fen említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
- a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ebben az esetben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Az Érintettnek milyen jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban és azokat hogyan érvényesítheti?

a) Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
- az adatkezelés céljai;
- az érintett személyes adatok kategóriái;
- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
- adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
- az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
- a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
- ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

Adatkezelő köteles az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, azzal, hogy az érintett ezen, másolat igénylésére vonatozó joga nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

b) Helyesbítéshez és törléshez („elfeledtetéshez”)való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

c) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az érintett a tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelést ellen tiltakozik;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a Rendelet vonatkozó rendelkezései szerint törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat Adatkezelő nem köteles törlni, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
- a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
- Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
- a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az a törléshez való említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- az érintett tiltakozott – kivéve a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés esetét - az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben a fentiek szerint az adatkezelés korlátozás alá esi, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Milyen értesítési kötelezettsége van Adatkezelőnek a személyes adatok helyesbítése, törlése, illetve az adatkezelés korlátozása esetén:

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

e) Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
- az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, beleértve a Rendelet 9. cikke szerinti különleges kategóriájú adatok kezelését.
- az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Az adathozdozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot.
Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

f) A tiltakozáshoz való jog és automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Milyen szervekhez fordulhat az Érintett jogainak védelmében? (jogorvoslathoz való jog)

a) Panasztételhez való jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR, rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

b) A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.
Az Adatkezelővel mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.
Az Érintett a pert a jelenlegi Infotv. 22. § (1) bek. szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.
Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem minősül valamely tagállam közhatalmi jogosítványait gyakorolva eljáró közhatalmi szervének, az Érintett a pert a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van.